Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy

Turek

 

 

 

 

 

 

Projekt  edukacyjny  prozdrowotny

 

„Zdrowy  styl  życia”

 

 

 

 

 

 

Opracowanie  projektu

 

mgr  Iwona  Andrzejak

mgr  Agnieszka  Idzikowska

 

 

                                      

 

 

Wstęp

 

        Edukacja prozdrowotna stanowi ważny element struktury wiedzy, umiejętności i nawyków, jakie powinien przyswoić każdy uczeń. Ma ona sprzyjać wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów. Wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające ich do zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie higieny osobistej, żywienia i umiejętności zachowania się w niektórych sytuacjach zagrożenia, a także dotychczasowe doświadczenia osobiste uczniów dają podstawę do rozbudzenia w nich głębszych zainteresowań problematyką prozdrowotną i wdrożenia im zdrowych przyzwyczajeń.

        Szkoła powinna sprzyjać osiąganiu zdrowia i dobrego samopoczucia, jak również dostarczać zadowolenia i sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Doświadczenia dydaktyczne z lat ubiegłych pokazują, że uczniowie interesują się problemami zdrowia i chętnie uczestniczą w zajęciach o charakterze prozdrowotnym. Czynniki te zainspirowały nas do opracowania edukacyjnego projektu prozdrowotnego „Zdrowy styl życia”.

        Projekt został podzielony na pięć działów tematycznych:

 

1.   Dbajmy o własne zdrowie.

2.   Higiena osobista i otoczenia.

3.   Żywność i żywienie, a nasze zdrowie.

4.   Kwiecień miesiącem zdrowia.

5.   Bezpieczeństwo gwarancją naszego zdrowia i życia.

 

 

 

 

                                            Projekt zawiera:

 

1.     Nazwę projektu.

2.     Cele projektu.

3.     Rozmiar projektu.

4.     Środki i materiały do realizacji projektu.

5.     Realizatorów projektu.

6.     Współpracę z nauczycielami.

7.     Instrukcję do projektu.

8.     Kryteria oceniania.

9.     Formę prezentacji

10.   Ewaluację projektu.

                                    

                                   

 

                                 

Realizacja projektu.

 

I.      Nazwa projektu:  „Zdrowy styl życia”

 

II.     Cele projektu

 

         Cel główny – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe

                              zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne

 

 

         Cele szczegółowe:

 

·        nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie

·        wpajanie zasad ochrony zdrowia, przede wszystkim w zakresie higieny osobistej i najbliższego otoczenia

·        rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem psychofizycznym

·        uświadomienie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania i składu posiłków

·        wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie

·       wyrabianie nawyku potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, jako czynników wpływających korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale i intelektualną

·        kształtowanie umiejętności ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi ( wypadki, choroby zakaźne, uzależnienia, nerwice i stresy)

·        kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeb innych ludzi

·        wyrabianie nawyku stosowania określonych zasad bezpieczeństwa

·        rozwijanie u uczniów samokontroli jako czynnika kształtującego bezpieczeństwo własne i innych

·        kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych urazach

 

 

III.    Rozmiar projektu

 

          1. Czas trwania projektu – 6 miesięcy.

          2. Rodzaj i zasięg projektu – projekt poznawczy, wieloetapowy,

              obejmujący społeczność szkolną (uczniów i nauczycieli) Ośrodka

              Szkolno – Wychowawczego. Prezentacja projektu na forum szkoły.

 

IV.   Środki i materiały do realizacji projektu

 

         Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji na temat

         zdrowia, zgromadzonych w bibliotece szkolnej (czasopisma, książki,

         kasety wideo) lub poza szkołą. Mogą korzystać z Internetu. Materiały

         związane z realizacją projektu uczniowie realizują we współpracy z

         nauczycielami. Można zaplanować środki finansowe na drobne nagrody,

         chociaż nagrodą jest także ekspozycja prac na terenie szkoły.

 

 

V.     Realizatorzy projektu

 

        1. Uczniowie oraz nauczyciele Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

        2. Sprzymierzeńcy projektu – Rada Pedagogiczna, rodzice, sponsorzy.

 

 

VI.   Współpraca z nauczycielami

 

 

         Rada Pedagogiczna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zaakceptowała

         propozycję współudziału nauczycieli wraz z uczniami w projekcie

         szkolnym. W obszarze działań praktycznych nauczyciele jak i uczniowie

         uczestniczą w przygotowaniu prac konkursowych, biorą udział w

         ankietach i podejmują działania praktyczne.

 

 

         Zadania dla nauczycieli

 

1.     pomoc uczniom w realizacji zadań (zachęcanie, mobilizowanie, kierowanie pracą i przebiegiem projektu)

2.     opracowanie regulaminów konkursów

3.     opracowanie kryteriów oceny prac uczniów

4.     opracowanie ankiety ewaluacyjnej

5.     przygotowanie programu słowno – muzycznego

 

VII.   Instrukcja do projektu

 

          Instrukcja zawiera zadania adresowane do nauczycieli i wszystkich

          uczniów. Zadania mają charakter indywidualny i grupowy. Podane

          są także procedury realizacji projektu, osoby wspierające działania

          oraz terminy realizacji zadań. Po wykonaniu zadań przewidzianych

          projektem nastąpi ocena ich wykonania i prezentacja wyników.

 

VIII.  Kryteria oceniania

 

          Nauczyciele opracowują regulaminy konkursów i kryteria oceny zadań

          konkursowych. Oceny konkursów dokona jury. Opracowana ankieta

          ewaluacyjna pozwoli ocenić zaangażowanie uczniów, nauczycieli i

          rodziców w projekcie. Zadania związane z prowadzeniem dokumentacji

          projektu zostaną omówione z nauczycielami przez autorów projektu.

          Zwycięzcom konkursów zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

 

IX.     Forma prezentacji

 

          Nagrodzone prace, hasła, plakaty oraz nazwiska uczniów – zwycięzców

          konkursów będą umieszczone na tablicy w korytarzu szkolnym i

          przedstawione na apelu.

 

X.      Ewaluacja projektu

 

          Opracowana ankieta jak i uwagi uczniów, nauczycieli, rodziców,

          obserwatorów pozwolą dokonać oceny projektu w trakcie jego

           realizacji oraz po zakończeniu. Na podstawie uwag i wniosków

           będzie można określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym

           i wychowawczym, dostrzec słabe punkty w jego realizacji. Mogą

           także nasunąć nowe pomysły do realizacji na przyszłość w dziedzinie

           edukacji prozdrowotnej w naszej szkole.

 
Template by Ahadesign Stworzone dzięki Joomla!